Vorige Volgende
 

Opstellen Meerjaren (Onderhouds-/Gebouw) Planningen - MOP/MGP

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (puur focus op instandhouding en onderhoud) dan wel een meerjaren gebouwplan met een bredere focus op de exploitatie, duurzaamheid en toekomst van het gebouw.

Projectgegevens

Opdrachtgever AWBR, ABSA, ASKO, Orion, GSF
Ontwerp en bouwmanagement Premark Advies & architectuur
Projectmanagers A. van Iersel/P. Keukens/T. Breuker
Aantal scholen ca 70
Totale projectkosten divers (obv vraag)
 
 

Toelichting

Per 1 januari 2015 verandert er veel in de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs, met name op het financiële vlak. De schoolbesturen krijgen de volledige verantwoordelijkheid wat onderhoud en aanpassing van gebouwen  betreft. Een meerjarengebouwplan (MGP) kan hier in voorzien.

Bij schoolbesturen was een meerjarenondehoudsplan (MOP) al een onmisbaar instrument om adequaat met de onderwijshuisvesting om te gaan. Over het algemeen bevatte het MOP alle onderdelen die van belang zijn voor het onderhouden van de schoolgebouwen. Het ging hier dan met name om het schoolbestuurlijk onderhoud,  het ‘buitenonderhoud’ was de zorg van de gemeente.

Per 1 januari 2015 speelt de gemeente geen rol meer bij het buitenonderhoud en zal het schoolbestuur dit onderhoud moeten opnemen in hun MOP.

Naast het onderhoud zelf moet er dan ook een zorgvuldige afweging gemaakt worden hoe om te gaan met de onderwijsgebouwen. Veranderingen in bijvoorbeeld leerlingaantallen, belangstellingspercentages en de capaciteit van de gebouwen gaan een rol spelen bij de beslissingen over het onderhouden van de schoolgebouwen.  Met een MGP kan er gerichter omgegaan worden met de financiële middelen voor het onderhoud van de schoolgebouwen.

 

Een MGP zou de volgende onderdelen moeten bevatten: - een meerjarenonderhoudsplan (MOP) - een meerjareninvesteringsplan (MIP) - een exploitatieoverzicht - een omschrijving van de onderwijskundige kwaliteit van het gebouw.

Een MOP is een meerjarenplanning voor het te verwachten onderhoud van het schoolgebouw. Hierbij wordt 40 jaar of meer vooruit gewerkt waarvan het de eerste 10 jaar gedetailleerd en de volgende jaren globaal (in blokken van 5 jaar). 

In het MIP worden de geplande investeringen voor aanpassing van het gebouw  voor de komende jaren opgenomen. In het MIP dienen ook de kwaliteitsambities van het schoolbestuur opgenomen te worden. De wensen van de gebruikers van het gebouw kunnen voor een deel opgenomen worden in de MIP.

Een exploitatieoverzicht, een financieel overzicht met daarin de exploitatielasten en inkomsten (lumpsum en medegebruik), onderbouwd met leerlingenprognoses en de benutting van de beschikbare vierkante meters. De leerlingprognose geeft een basis voor de toekomstige inkomsten vanuit de lumpsum.Schoonmaakkosten kunnen ook onderdeel zijn van deze paragraaf.

Een overzicht van de gebouwkwaliteit op basis van fysieke kenmerken (denk hierbij aan het binnenklimaat, brandveiligheid, installaties) en de bevindingen van, en beleving door, de gebruikers. Daarbij dient er ook gekeken worden naar de onderwijskundige kwaliteit van het gebouw